Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene inschrijf- en cursusvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden onder de hierna genoemde begrippen de betekenis verstaan die erachter is omschreven:

a. New Media Brains: gevestigd te Rotterdam; KvK 30207061.

b. programma’s: door New Media Brains te organiseren open cursussen, seminars, trainingen, leergangen, colleges, conferenties, workshops,  in-companytrainingen e.d.;

c. deelnemer: een natuurlijk persoon die op grond van een met New Media Brains gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een programma;

d. opdrachtgever: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met New Media Brains is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma;

e. brochure: een door New Media Brains ten behoeve van een bepaald programma uitgegeven brochure waarin specifieke informatie is opgenomen dit programma betreffende;

f. annulering: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij opdrachtgever, hetzij New Media Brains;

g. verschuiving: de eenmalige mogelijkheid het programma te volgen op een ander tijdstip dan waarvoor de opdrachtgever de deelnemer heeft ingeschreven.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van New Media Brains, haar relatie met de deelnemer, alle tussen haar en haar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan, een en ander voor zover dat betrekking heeft op programma’s.

2. Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid van deze door New Media Brains schriftelijk is aanvaard.

3. Mocht New Media Brains genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal New Media Brains jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van New Media Brains zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van

aanvaarding bevat danwel het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte aan opdrachtgever is kenbaar gemaakt.

2. Inschrijving voor een programma kan slechts geschieden door toezending van een daartoe bestemd inschrijfformulier, welke volledig ingevuld en ondertekend aan New Media Brains per gewone post of fax dient te worden verzonden, dan wel door aanmelding via de Internetsite van New Media Brains.

 

Artikel 4 Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen New Media Brains en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de inschrijving bedoeld in artikel 3 lid 2 door New Media Brains is geaccepteerd en dit schriftelijk door New Media Brains aan opdrachtgever is bevestigd.

2. De op het moment van totstandkoming geldende brochure wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen New Media Brains en opdrachtgever.

3. In het voorkomende geval dat hetgeen in de overeenkomst is bepaald, in strijd is met de onderhavige voorwaarden, zal het in de overeenkomst bepaalde prevaleren.

 

Artikel 5 Prijs(wijzigingen)

1. De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de onderliggende aanbieding, welke doorgaans is opgenomen in de brochure, en gelden exclusief omzetbelasting.

2. Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen New Media Brains en

opdrachtgever, omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is New Media Brains gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door opdrachtgever. Onder kostprijsfactoren zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: koerswijzigingen, belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege.

 

Artikel 6 Deelnemersaantal

1. Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door New Media Brains gestelde minimum aantal ligt, is New Media Brains gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan opdrachtgever de mogelijkheid worden geboden de deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan opdrachtgever zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval opdrachtgever inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

 

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

1. New Media Brains zal met de opdrachtgever gesloten de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch behoudt zich het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma aan te brengen.

2. Voor aanvang van het programma zal New Media Brains zorgdragen voor toezending van aanvullende informatie aangaande het programma.

 

Artikel 8 Betaling

1. Tegelijk met de bevestiging als in artikel 4 lid 1 bedoeld wordt opdrachtgever een factuur toegezonden ter zake van de overeengekomen prijs.

2. Opdrachtgever verplicht zich alle facturen die deze van New Media Brains ontvangt, binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, doch in ieder geval voor aanvang van het programma.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen diens (betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval New Media Brains omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

4. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, door middel van een giro- of bankoverboeking.

5. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn van 30 dagen, doch in ieder geval bij aanvang van het programma, is opdrachtgever, zonder dat een daartoe strekkende

ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling, over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

6. Tevens is opdrachtgever vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen.

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 9 Annulering

1. Annulering door opdrachtgever is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van het programma, mits dit in de brochure is vermeld. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Voor de bepaling of de annulering tijdig is gedaan, is de datum poststempel doorslaggevend. New Media Brains bevestigt aan opdrachtgever of de annulering op grond van dit artikel al dan niet deugdelijk is.

2. Bij deugdelijke annulering als in het voorgaande lid bedoeld is opdrachtgever een vergoeding aan New Media Brains verschuldigd ten bedrage van € 100 (excl. BTW). Bij ondeugdelijke annulering, is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd, tenzij sprake is van verschuiving, als geregeld in artikel 10.

3. Onder aanvang van het programma als in lid 1 genoemd, wordt bedoeld de in eerste instantie overeengekomen datum van aanvang van het programma, voordat eventuele verschuiving van het programma heeft plaatsgevonden.

4. In geval New Media Brains op grond van een deugdelijke annulering door opdrachtgever enige betaling aan opdrachtgever dient te restitueren, is zij gerechtigd deze betalingsverplichtingen te verrekenen met betalingsverplichtingen die opdrachtgever jegens New Media Brains heeft.

 

Artikel 10 Verschuiving en inhalen

1. Ingeval dit in de brochure is vermeld is verschuiving mogelijk, mits hetzelfde programma binnen een periode van een jaar na aanvang van het programma wederom wordt aangeboden, en onder voorbehoud dat het programma nog niet is volgeboekt. Verschuiving is eenmalig mogelijk. New Media Brains bevestigt aan opdrachtgever of de verschuiving op grond van dit artikel al dan niet mogelijk is.

2. Ingeval opdrachtgever of de deelnemer van de verschuivingmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik wenst te maken, dient opdrachtgever uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van het programma hiertoe een schriftelijk verzoek bij New Media Brains te hebben ingediend. Inzake de verschuiving is opdrachtgever aan New Media Brains een vergoeding verschuldigd ten bedrage van euro 100 (excl. BTW).

3.a Indien het verzoek tot verschuiving New Media Brains binnen drie werkdagen voor aanvang van het programma (betreft de programma's met individuele open inschrijving), dan wel na aanvang van het programma bereikt, is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd en kan opdrachtgever alsnog van de verschuivingmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik maken tegen betaling van 25% van het factuurbedrag.

3.b Op verzoeken tot verschuiving naar aanleiding van COVID-19 is het reglement van artikel 10.3a van toepassing. Indien melding, verzoek tot verschuiving, binnen 3 dagen voor aanvang van de gereserveerde programma (individueel / incompany) plaatsvindt is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd en zal de factuur conform de eerst geplande afspraken / datum verwerkt en voldaan worden. 

4. Na verschuiving is annulering door opdrachtgever niet meer mogelijk.

 

Artikel 11 Vervanging

1. De deelnemer kan zich, dan wel de opdrachtgever kan de deelnemer, voor de deelname aan het (gehele) programma laten vervangen, indien geen specifieke toelatingseisen aan het programma zijn gesteld en mits New Media Brains hiervan uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van het programma schriftelijk in kennis is gesteld, onder vermelding van de personalia van de vervangende deelnemer.

 

Artikel 12 Overmacht

1. New Media Brains behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht programma’s te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

2. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal door New Media Brains met inachtneming van lid 4 en 5 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze annulering plaatsvindt nadat het programma op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.

3. Van overmacht zal in ieder geval sprake zijn indien deze te wijten is aan het onverhoopt niet beschikbaar zijn van één of meer docenten of van de gereserveerde locatie.

4. New Media Brains is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

5. Bij annulering op grond van dit artikel is New Media Brains nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 13 Wanprestatie en ontbinding

1. In geval dat opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft New Media Brains, het recht opdrachtgever en de deelnemer de toegang tot het programma te ontzeggen, alsmede de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.

2. Jegens opdrachtgever is New Media Brains, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 14 Reclame/Garantie

1. Klachten over het programma dienen door opdrachtgever binnen 10 werkdagen nadat de klacht veroorzakende omstandigheid zich voordoet, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van het programma, middels aangetekend schrijven te worden gemeld aan New Media Brains, waarbij opdrachtgever haar klacht zo gedetailleerd mogelijk dient te omschrijven.

2. Klachten welke New Media Brains meer dan 10 dagen nadat het programma is afgerond, bereiken zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor opdrachtgever van iedere aanspraak tot gevolg.

3. Indien de klacht naar oordeel van New Media Brains gegrond is, biedt New Media Brains opdrachtgever de mogelijkheid om de deelnemer kosteloos aan een alternatief programma deel te laten nemen, mits opdrachtgever de deelnemer, binnen 30 dagen nadat haar deze mogelijkheid is geboden, voor een alternatief programma heeft ingeschreven.

4. Van de mogelijkheid een alternatief programma te volgen kan alleen gebruik worden gemaakt indien het alternatieve programma binnen een jaar nadat deze mogelijkheid door New Media Brains is geboden aanvangt en op voorwaarde dat het alternatieve programma nog niet is volgeboekt.

5. Ter zake van een alternatief programma bestaat geen mogelijkheid voor opdrachtgever tot annulering, verschuiving dan wel vervanging van de deelnemer.

6. Ingeval de prijs van het alternatieve programma hoger is dan de gefactureerde prijs van het reeds gevolgde en gereclameerde programma, zal New Media Brains ter zake van de meerkosten opdrachtgever een factuur toezenden. Ingeval de prijs van het alternatieve programma lager is dan de gefactureerde prijs van het reeds gevolgde en gereclameerde programma, zal geen restitutie plaatsvinden.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. De organisatie en uitvoering van de programma’s, waaronder begrepen het opstellen van het cursusmateriaal, geschieden naar beste vermogen van New Media Brains. New Media Brains kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het cursusmateriaal of tijdens het programma verkondigd en aanvaardt uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

2. Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en opdrachtgever, en New Media Brains aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer.

3. Het handelen door opdrachtgever dan wel de deelnemer naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de deelnemer. New Media Brains is jegens de opdrachtgever en de deelnemer, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het cursusmateriaal.

4. Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van New Media Brains dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van New Media Brains in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs.

5. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van New Media Brains berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

 

Artikel 16 Geheimhouding

1. De door New Media Brains aan de deelnemer dan wel opdrachtgever verstrekte

deelnemerslijsten zijn uitsluitend bestemd voor kennisname door de deelnemer en

opdrachtgever. De deelnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van (de inhoud van) deze deelnemerslijsten en het is hen dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan (de inhoud van) de deelnemerslijsten voor commerciële doeleinden aan te wenden.

2. Het zal New Media Brains zijn toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

1. De auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door New Media Brains verstrekte documentatie en materialen (inclusief software) zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van New Media Brains (een deel van) voornoemde documentatie en materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken.

2. Voorts is het zonder voorafgaande toestemming van New Media Brains niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een programma of een gedeelte daarvan.

 

Artikel 18 Geschillen

1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter te Rotterdam met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.